TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xã: Tràng An

––––––––––––

               Số: 06 /KH-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .

–––––––––––––––––––––

          Tràng An , ngày 24 tháng 05 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 06/ 2018

 

            - Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            -  Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người học;

Ban GĐ Trung tâm HTCĐ xã Tràng An xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 06/2017 cụ thể như sau:

                1. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ  thăm hỏi và tặng quà các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và vượt khó nhân dịp kỉ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 1/6'

- Triển khai các hoạt động khai mạc hoạt động hè cho các em học sinh và thiếu nhi trên địa bàn xã : Tổ chức giải bóng đá nữ , dạy các kĩ thuật bơi phòng chống đuối nước cho học sinh trong dịp hè .

- Tiếp tục tuyên truyền pháp luật , BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT ,các TNXH, an toàn thực phẩm.

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

- Tiếp tục tuyên truyền kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh  các cây trồng , vật nuôi vụ hè thu .

- Tổ chức thu hoạch và bảo quản nông sản

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh, cho người,  cây trồng , vật nuôi trong các ngày oi nóng

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch , vệ sinh ngõ xõm vào chủ nhật hàng tuần theo tiếng kẻng môi trường .

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

          2. Nội dung công việc:

- Kết hợp tốt với các ban ngành , đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động trong tháng

- Phối hợp với các ban ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,  thăm hỏi và tặng quà các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và vượt khó nhân dịp kỉ niệm kỉ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

 - Phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai các hoạt động khai mạc hoạt động hè cho các em học sinh và thiếu nhi trên địa bàn xã : Tổ chức giải bóng đá nữ , dạy các kĩ thuật bơi phòng chống đuối nước cho học sinh trong dịp hè .

- Phối hợp với trạm y tế , công an , tư pháp tuyên truyền sức khỏe tuyên truyền pháp luật , BVMT, ATGT , VSATTP , phòng chống các tệ nạn xã hội .

 - Duy trì công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Tiếp tục tuyên truyền GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp vào chủ nhật hàng tuần theo tiếng kẻng môi trường ....

- Phối hợp với HTX tuyên truyền kĩ thuật thu hoạch và bảo quản nông sản .

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

                2. Đối tượng tham gia

- Ban chỉ đạo TTHTCĐ xãTràng An ;

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

                3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 25/5/2018 – 25/6/2018

   - Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học xã Tràng An .

                4. Tổ chức thực hiện

   - Ban giám đốc TTHTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 06/2018 báo cáo thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện

  - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể , tổ chức xã hội.

                5. Kinh phí tổ chức

-  Ngân sách hoạt động của các ban ngành đoàn thể .

- UBND xã Tràng An

- Các trường học;.

-  Các dự án, Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã ( thị trấn);

- Trung tâm HTCĐ xã ( thị trấn)- t/h;

- Lưu.

TM.TTHTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

   Hoàng Thị Xinh

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu