BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TRÀNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------

Số:11 /BC-PGDĐT

Tràng An , ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

BÁO CÁO

 

KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số2363/BCĐXDXHHT ,ngaỳ 04/10/2018 của Phòng GDĐT)

 

Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo.

TTHTCĐ xã Tràng An báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 tại địa phương như sau:

I. Công tác chỉ đạo:

- Tham mưu với BGĐ Trung tâm tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề :

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động có hiệu quả chỉ đạo giám sát các hoạt động: 

- Tuyên truyền trong các trường học, trong nhân dân để đóng góp Tài liệu, sách cho thư viện nhà trường, tặng sách tài liệu cho TT HTCĐ xã Tràng An

- Bộ phận văn hóa xã hội, Hội khuyến họctuyên truyền ý nghĩa hoạt động của tuần lễ HTSĐ năm 2018 với chủ đề " Trong cách học phải lấy tự học làm cốt ".

II. Kết quả cụ thể

1. Các kết quả theo từng hoạt động đã thực hiện trong Tuần lễ (có bảng đính kèm))

2. Những thuận lợi và khó khăn

a. Thuận lợi:

– Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để trường tổ chức thành công tuần lễ học tập suốt đời năm 2018.

- Ban giám đốc của trung tâm nhiệt tình chu đáo quan tâm thường xuyên đến các hoạt động

- Các cơ quan, trường học và người dân tham gia tích cực hưởng ứng nhiệt tình hoạt động của tuần lễ

b. Khó khăn:

– Do kinh phí còn hạn hẹp , nguồn xã hội hóa không có nên các hoạt động diễn ra trong tuẫn lễ học tập suốt đời quy mô còn hạn chế   .

– Tính tự giác, tích cực của các ban ngành đoàn thể ,  học sinh còn chưa cao.

III. Đề xuất, kiến nghị:

 

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi (b/c);
- Lưu: VT,

GIÁM ĐỐC TTHTCĐ

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Hoàng Thị Xinh

 

 

 

 

 

 TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUẦN LỄ
(Kèm theo báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ)

 

STT

Các hoạt động

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

Số lớp/số cuộc thi

Người

1

Các lớp bồi dưỡng, tập huấn tổ chức trong Tuần lễ

lớp

 11

 604

 

Tổng số người tham gia, trong đó:

người

 

 

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

lớp/người

 01

 18

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

lớp/người

 0

 0

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

lớp/người

 01

 18

 

Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân lao động

lớp/người

 01

 97

 

Học nghề cho lao động nông thôn

lớp/người

 0

 0

 

Nâng cao trình độ văn hóa cho cán bộ công chức cấp xã, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất

lớp/người

 01

 15

 

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

lớp/người

03

200

 

Phổ biến kiến thức khoa học, kiến thức pháp luật cho người lao động

lớp/người

02

150

 

Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên

lớp/người

0

0

 

Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, báo cáo viên TTHTCĐ

lớp/người

01

9

 

Phổ cập giáo dục (tiểu học, THCS)

lớp/người

0

0

 

Xóa mù chữ

lớp/người

 0

 0

 

2

Số tin bài về các hoạt động của Tuần lễ

Tin, bài/ cuộc

 3

 

 

3

Ấn phẩm thông tin (tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu)

quyển/ tờ

 03

 

 

4

Phát động phong trào và tổ chức quyên góp sách giúp xây dựng tủ sách lớp học, xây dựng thư viện trường học

 

 09

 305

 

Số tập thể/ cá nhân tặng sách

Tập thể/cá nhân

 09

 

 

 

Số sách đã huy động tặng các trường học, thư viện

Quyển

305

 

 

5

Tổ chức các thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng XHHT

Số cuộc

 02

 50

 

Hội sách, đường sách, phố sách

Số cuộc

0

0

 

Trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu

Số cuộc

0

0

 

Thi tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa phương tại các bảo tàng, di tích

Số cuộc/người

0

0

 

Thi về sách (thi xếp sách nghệ thuật, thi vẽ tranh theo sách, thi tìm hiểu kiến thức qua sách báo, thi thiếu nhi kể chuyện theo sách, thi viết cảm nhận qua việc đọc sách)

Số cuộc/người

01

09

 

Sinh hoạt chuyên đề HTSĐ, xây dựng XHHT

Số cuộc/người

1

20

 

6

Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, thăm quan, sinh hoạt chuyên đề

Số cuộc

 03

 70

 

Hoạt động thể dục thể thao

Số cuộc/người

01

25

 

Hoạt động văn nghệ

Số cuộc/người

01

25

 

Thăm quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch sử

Số cuộc/người

01

20

 

7

Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

 

 01

 50

 

Số huyện tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

Huyện

 

 

 

Số cơ sở giáo dục tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

Trường/trung tâm

02

800

 

8

Tổ chức hội thảo/sinh hoạt chuyên đề

cuộc

 01

 18

 

9

Khen thưởng về tổ chức Tuần lễ

 

 

 

 

Tập thể

Đơn vị

 

 

 

Cá nhân

Người

 

 

 

10

Kinh phí

 

 

 

 

Ngân sách nhà nước

đồng

 

 

 

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có)

đồng

 

 

 

11

Các nội dung khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu