Văn bản mới nhất
V v Triệu tập đại biểu dự Hội nghị hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 của ngành giáo dục thị xã Đông triều qua đường truyền trực tuyến
V v bao cao 2 n am thvc hien Chi thi sa 01-CT TU ngay 15 9 2015 oh Ban Thuang vu Thi üy ve tang cueing cong • -tic lath ciao, chi ciao cling tac tuyen truyen, 4n deng thve hien quy clinh dei mu bao hiem
V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, năm học 2017-2018
Kế hoạch điều tra sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2017
Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 23 tập thể, tặng Cờ Thi đua cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 14 cá nhân thuộc Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017
Quyết định về việc phê duyệt danh sách học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2017
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục Số hiệu
Thông tư Vv sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo TT 28 2009 TT-BGDĐT ngày 21 10 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017, Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018
Về việc tăng cường công tác bảo vệ, cảnh giác tội phạm trộm cắp tài sản trong trường học
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 Số 597/PGD&ĐT Hoi nghi tap huan CBQL - GV Trung tam HTCD 1 .doc 24/09/12
2 Số 550A/PGD&ĐT Nhiem vu_ quyen loi_ quyen han cua giao vien cong tac tai TT HTCD.pdf 31/08/12
3 Số 632/PGD&ĐT Tham quan, hoc tap cong tac to chuc trien khai hoat dong cac TTHTCD tai tinh Hoa Binh.doc 10/10/12
4 Số 580/KH-PGD&ĐT To chuc huong ung tuan le hoc tap suot doi nam 2012.pdf 12/09/12
5 Số 850/PGD&ĐT V v- Huong dan danh gia cong tac to chuc quan ly va hoat dong TTHTCD.doc 27/12/12
6 Số 65/PGD&ĐT V v- Kiem tra danh gia cong tac xay dung XHHT va to chuc hoat dong TT HTCD.doc 07/04/13
7 số /GD&ĐT33 v v quan ly va su dung may tinh xach tay da trang bi cho Trung tam hoc tap cong dong.doc 07/04/13
8 số 78/PGD&ĐT V v tap huan ung dung CNTT trong cong tac quan ly cac TTHTCD.doc 07/04/13
9 Số 778/TB-PGD&ĐT V v- Tiep tuc tang cuong hoat dong cua TTHTCD cac xa, thi tran.doc 30/11/12
10 Số 715/PGD&ĐT V v- Trieu tap hoi nghi giao ban biet phai vien Trung tam hoc tap cong dong.doc 07/11/12
11 Số 590/PGD&ĐT Ve viec dieu dong giao vien tang cuong sang cac trung tam hoc tap cong dong cac xa thi tran..pdf 20/09/12
Hiển thị 11 mục.
trong 1