Xuất bản thông tin

Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9- khóa XI tại điểm cầu trực tuyến Ủy ban nhân dân xã Tràng An

Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9- khóa XI tại điểm cầu trực tuyến Ủy ban nhân dân xã Tràng An

Thực hiện kế hoạch số 84-KH/HU ngày 18/7/2014 của Huyện ủy,Kế hoạch của Đảng ủy xã Tràng Lương.Thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) " Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"
Hôm nay ngày 7/10/2014, Đảng bộ huyện Đông Triều tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI cho toàn thể đảng viên và Ban Thường vụ các đoàn thể thuộc Đảng bộ.


                   Hội nghị được quán triệt 8 nội dung cơ bản của Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Qua buổi học tập sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức và nắm vững mục tiêu, quan điểm, các giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ.

Trong phần triển khai Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, hội nghị còn quán triệt nội dung về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp sắp tới cần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; Lựa chọn và giới thiệu những đảng viên có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn của cấp ủy viên theo quy định của Đảng. Trên cơ sở đó từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác được giao như: xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nâng cao tinh thần phục vụ của người giáo viên nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Một số hình ảnh buổi học

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                CTV : Hồng Lê.