BÁO CÁO CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TTHTCĐ TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2020


BÁO CÁO CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TTHTCĐ TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2020

 

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của các TTHTCĐ trong toàn thị xã từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020, dề ra phương hướng hoạt động hiệu quả cho năm 2021đồng thời hoàn thiện hồ sơ đánh giá xếp loại cộng đồng học tập, cấp xã, phường năm 2020.

Trung tâm học tập cộng đồng phường Tràng An báo cáo quá trình hoạt động  của TT HTCĐ tháng 01.2020 đến tháng  10.2020 như­ sau :

     I. Đặc điểm tình hình địa phương.

         - Phường Tràng An là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên trong cả nước có diện tích tự nhiên gần 9,53 km2, dân số 5780 vạn người với 1700 hộ gia đình. Kinh tế phường Tràng An phát triển theo hướng nông nghiệp, trong đó trồng trọt và chăn nuôi góp phần lớn vào sự phát triển kinh tế của toàn xã.

. Trên địa bàn còn có nhiều đơn vị doanh nghiệp và trường học đầu phát triển thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội.

   II. Bộ máy quản lý

      1. Ban giám đốc:

Ban giám đốc có 3 người đủ theo quy định: 01 giám đốc; 02 phó giám đốc ; và một giáo viên biệt phái hoạt động tại TTHTCĐ.

Ban giám đốc duy trì tốt hoạt động, thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thển trong phường triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng xã hội học tập, phát động tham gia hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

     2. Công tác triển khai và thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên; chỉ thị 11/CT-TW và Nghị quyết số 01-NQ/TƯ của ban thường vụ tỉnh ủy về việc xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

    3. Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch hoạt động.

Ban giám đốc xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các trường học, triển khai các hoạt động trong các tháng căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, nhu cầu của người học, thực hiện tốt nội dung cơ bản trong tháng, tuyên truyền kiến thức…đạt kết quả tốt. Công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên trong Ban giám đốc thường xuyên theo tháng, việc thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc, phó Giám đốc, phụ cấp trách nhiệm đầy đủ theo quy định; điều kiện làm việc (văn phòng, trang thiết bị) của lãnh đạo TTHTCĐ cơ bản đầy đủ, đúng theo quy định.

Công tác phối hợp với các ngành, các đoàn thể và tổ chức xã hội để xây dựng kế hoạch hoạt động: Xây dựng kế hoạch hoạt động cả năm và hàng tháng, quý.

Công tác tuyên truyền, vận động mọi người tham gia học tập tại TTHTCĐ: Thực hiện tốt

Hoạt động của trang thông tin điện tử TT HTCĐ phường: tin bài hàng tháng 143 tin.

     4. Quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực

- Việc sử dụng nguồn kinh phí của TTHTCĐ:

- Sự hỗ trợ về nguồn lực của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các hợp tác xã dịch vụ…cho hoạt động của TTHTCĐ (về cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị…)

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị được trang bị trong năm:

- về kinh phí hàng năm được cấp đủ theo quy định của UBND Tỉnh Quảng Ninh.

- Về phụ cấp của cán bộ quản lý thực hiện theo quy định số 3607/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Giám đốc trung tâm kiêm nhiệm hàng tháng được hưởng trợ cấp bằng hệ số 0,4 mức lương tối thiểu, phó giám đốc TT kiêm nhiệm hàng tháng được hưởng bằng hệ số 0,3 mức lương hàng thánh được chi trả đầy đủ.

    III. Tổ chức hoạt động

     1. Đánh giá công tác hoạt động:

- Công tác điều tra nhu cầu học tập, việc nắm bắt về nhu cầu học tập của người dân kịp thời theo kế hoạch hàng tháng.

- Thông tin về nội dung, địa điểm, thời gian học kịp thời đến người dân theo kế hoạch đề ra theo từng tháng.

- Công tác tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia học tập: Tuyên truyền trên hệ thống loa của xã hoặc gửi giấy mời.

- Tổ chức lớp học phù hợp đối tượng, điều kiện người học và nội dung của chuyên đề.

- Tổ chức lớp học theo câu lạc bộ tại các khu.

          - Tổ chức lớp học mà trong đó người học thường xuyên được trao đổi, thảo luận, được hướng dẫn tự học và sử dụng Internet vào học tập.

    

 

 2. Kết quả thực hiện

TT

Tên hoạt động giáo dục

Số lớp

(chuyên đề)

Số lượt người tham gia

Tổng số

Nữ

1

Học chương trình xóa mù chữ, giáo dục chương trình sau biết chữ

 

0

0

0

2

Học nghề ngắn hạn

2

600

 

280

3

Chuyên đề Giáo dục pháp luật

5

900

 

450

4

Chuyên đề Giáo dục sức khỏe

6

2070

 

1650 

5

Chuyên đề Giáo dục môi trường

8

2980

 

1270

6

Chuyên đề Văn hóa xã hội

6

2160

 

1500

7

Chuyên đề Phát triển kinh tế

4

1000

 

670

8

Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống

6

2140

 

1670

9

Chuyên đề của chương trình khác

7

3450

 

2220

10

Các chường trình văn nghệ, thể dục thể thao được phổ biến

6

5.568

3988

 

    IV. Đánh giá công tác huy động sự tham gia của xã hội

- Tham gia của cơ quan chuyên môn

- Tham gia của các doanh nghiệp

- Tham gia của nhà hảo tâm

- Tham gia của các cơ sở tôn giáo

- Tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội

    V. Hiệu quả hoạt động

Tỷ lệ biết chữ trong các độ tuổi: 100%

Số người tham gia học tại TTHTCĐ: 20.868người

Trên địa bàn phường Tràng An không còn hộ nghèo.

Đánh giá ý thức bảo vệ môi trường của người dân: Công tác vệ sinh môi trường của 7 khu thực hiện thường xuyên vào chủ nhật cuối tháng .

Có nhiều tiến bộ KHKT; và KN tốt được ứng dụng vào cuộc sống:….

Đánh giá công tác phòng chống bệnh dịch cho người và vật nuôi cây tròng: Tốt

Đánh giá công tác an ninh chính trị: Tốt. Tình hình tệ nạn xã hội: Giảm nhiều so với năm 2019.

         Đánh giá sinh hoạt văn hóa, thể thao, nếp sống văn minh của nhân dân: Được cải thiện tốt hơn so với năm 2019

Số lượng người dân có việc làm mới sau học nghề ngắn hạn:

   VI. Đề xuất, kiến nghị.

       1Đội ngũ cán bộ TTHTCĐ chủ yếu là kiêm nhiệm, chuyên môn còn hạn chế, đề nghị các cấp thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý TTHTCĐ

      2.TTHTCĐ có ban giám đốc, có con dấu riêng nhưng hoạt động ngân sách vẫn phải chi trả nhờ qua ngân sách của UBND phường, đề nghị cho phép trung tâm được mở tài khoản riêng để hoạt động đảm bảo tính chủ động chi tiêu theo đúng quy định của UBND Tỉnh.

     3. Kinh phí hỗ trợ của TTHĐCĐ hàng năm trong giai đoạn hiện nay là chưa đáp ứng được sự hoạt động của trung tâm, nếu trung tâm muốn mở các lớp học nghề cho lao động nông thôn rất khó khăn về kinh phí. Đề nghị các cấp trên quan tâm điều chỉnh hỗ trợ tăng thêm.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo tổ chức hoạt động TTHTCĐ 10 tháng đầu năm 2020 của phường Tràng An.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Phòng GD thị xã(B/C)                                                 GIÁM ĐỐC TTHTCD

- TT Đảng ủy xã (B/C)

- Lưu (vp)

 

 

                                                                                          Hoàng Thị Xinh

 

 

B

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu