UBND PHƯỜNG TRÀNG AN

BCĐ XDXHHT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------

Số:13 /BCĐ

Tràng An, ngày 16  tháng 10 năm 2020

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020
 

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TUẦN LỄ

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện

    - Tham mưu với BGĐ Trung tâm tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời. với chủ đề:"Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời"

    - Tuyên truyền trong nhân dân để đóng góp Tài liệu, sách cho thư viện. Tặng sách tài liệu cho TT HTCĐ phường Tràng An phục vụ đọc và học tập suốt đời của mọi người dân.

    - Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động có hiệu quả chỉ đạo giám sát các hoạt động: 

    - Tuyên truyền trong 03 trường học trên địa bàn, trong nhân dân để đóng góp tài liệu, sách cho thư viện trung tâm HTCĐ phường Tràng An.

    - Bộ phận văn hóa xã hội, Hội khuyến học tuyên truyền ý nghĩa hoạt động của tuần lễ HTSĐ trên đài phát thanh của phường Tràng An.

2. Lễ phát động Tuần lễ cấp thị xã.

    - Sáng ngày 01/10, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập TX Đông Triều - đã tổ chức Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.

    - Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 tại trường THCS Tràng An - Đông Triều - Quảng Ninh. với chủ đề: "Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời". Đã để lại trong lòng người dân phường Tràng An tinh thần tự học và học tập suốt đời trong công cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tuần lễ

     - Các hoạt động trong 03 nhà trường diễn ra trong các buổi chào cờ đầu tuần. Trong các giờ hoạt động ngoại khóa và lồng ghép trong các tiết dạy của các thầy cô giáo.

     - TT HTCĐ đã phối hợp với các báo cáo viên của trung tâm mở các lớp về các chủ đề của tuần lễ: Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, câu chuyện đọc và học tập suốt đời của Bác, Rèn luyện sức khỏe theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.

4. Kinh phí tổ chức Tuần lễ:           TTHTCĐ phường

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đã đạt được; bài học kinh nghiệm

- Đảng, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện cho các hoạt động của trung tâm

- Ban giám đốc của trung tâm nhiệt tình chu đáo quan tâm thường xuyên đến các hoạt động

- Các cơ quan, trường học và người dân tham gia tích cực hưởng ứng nhiệt tình đóng góp sách cho thư viện.

- Mọi người dân trong phường đã hăng hái rèn luyện, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

2. Khó khăn, tồn tại:     Không

3. Kiến nghị, đề xuất:      Không

4. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức Tuần lễ (thống kê theo mẫu) 

 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUẦN LỄ

 

STT

Các hoạt động

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

Số lớp/số cuộc thi

Người

1

Các lớp bồi dưỡng, tập huấn tổ chức trong Tuần lễ

05 lớp

        45

 

 

Tổng số người tham gia, trong đó:

2750 người

 

 2750

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

1lớp/160người

 

 

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

lớp/người

 

 

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

5lớp/460người

05

460

 

Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân lao động

lớp/người

 

 

 

Học nghề cho lao động nông thôn

lớp/người

 

 

 

Nâng cao trình độ văn hóa cho cán bộ công chức cấp xã, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất

lớp/người

 

 

 

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

7lớp/4800người

7

4800

 

Phổ biến kiến thức khoa học, kiến thức pháp luật cho người lao động

lớp/người

 

 

 

Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên

lớp/người

 

 

 

Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, báo cáo viên TTHTCĐ

lớp/người

 

 

 

Phổ cập giáo dục (tiểu học, THCS)

1lớp/190người

1

190

 

Xóa mù chữ

lớp/người

 

 

 

 

Các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác

6lớp/400người

 

400

 

2

Số tin bài về các hoạt động của Tuần lễ

5

5

5

 

3

Ấn phẩm thông tin (tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu)

20quyển/250 tờ

20

250

 

4

Phát động phong trào và tổ chức quyên góp sách giúp xây dựng tủ sách lớp học, xây dựng thư viện trường học

 

 

 

 

Số tập thể/ cá nhân tặng sách

Tập thể/cá nhân

 

 

 

 

Số sách đã huy động tặng các trường học, thư viện

Quyển

 

 

 

5

Tổ chức các thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng XHHT

2 cuộc

 

 

 

Hội sách, đường sách, phố sách

Số cuộc

 

 

 

Trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu

Số cuộc

 

 

 

Thi tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa phương tại các bảo tàng, di tích

Số cuộc/người

 

 

 

Thi về sách (thi xếp sách nghệ thuật, thi vẽ tranh theo sách, thi tìm hiểu kiến thức qua sách báo, thi thiếu nhi kể chuyện theo sách, thi viết cảm nhận qua việc đọc sách)

2cuộc/150người

2

150

 

Sinh hoạt chuyên đề HTSĐ, xây dựng XHHT

1cuộc/50người

1

50

 

 

Các cuộc thi khác

Số cuộc/người

 

 

 

6

Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, thăm quan, sinh hoạt chuyên đề

1cuộc

 

 

 

Hoạt động thể dục thể thao

Số cuộc/người

 

 

 

Hoạt động văn nghệ

1cuộc/150người

1

150

 

Thăm quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch sử

Số cuộc/người

 

 

 

7

Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

 

1

350

 

Số huyện tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

Huyện

 

 

 

Số cơ sở giáo dục tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

Trường/trung tâm

 

 

 

8

Tổ chức hội thảo/sinh hoạt chuyên đề

cuộc

 

 

 

9

Khen thưởng về tổ chức Tuần lễ

 

 

 

 

Tập thể

Đơn vị

 

 

 

Cá nhân

Người

 

 

 

10

Kinh phí

 

 

 

 

Ngân sách nhà nước

đồng

 

 

 

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có)

đồng

 

 

 

11

Các nội dung khác (nếu có)

 

3

900

 

 

 

                                                                                  TTHTCĐ PHƯỜNG TRÀNG AN

                                                                           Giám đốc

                                                                           (Đã ký)

 

                                                                               Hoàng Thị Xinh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu