KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/ 2019

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xã: Tràng An

––––––––––––

Số: 09 /KH-TTHTCĐ

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .

–––––––––––––––––––––

Tràng An ,ngày 25 tháng 09 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/ 2019

 

            - Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            -  Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người học;

Ban GĐ Trung tâm HTCĐ xã Tràng An xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 09/2019 cụ thể như sau:

                1. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học mới 2019 -2020 .

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho học sinh đăng ký học bơi và tiếp tục hoàn thành chương trình học bơi theo kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, phòng chống cháy nổ, thiên tai hỏa hoạn; công tác phòng chống lụt bão trong mùa mưa.

- Rà soát cơ sở vật chất của trường, bổ sung sửa chữa bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản, hồ sơ sổ sách.

- Tiếp tục tuyên truyền pháp luật , BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT ,các TNXH, an toàn thực phẩm.

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

- Tuyên truyền kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh  các cây trồng , vật nuôi vụ hè thu.

- Tổ chức thu hoạch và bảo quản nông sản trên địa bàn 

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe:Đặc biệt tuyên truyền cho nhân dân phòng chống bệnh sốt sốt huyết hiện nay đang có nguy cơ phát triển mạnh, tuyền truyền phòng chống các dịch bệnh mùa hè khác ...Phòng tránh các bệnh, cho người,  cây trồng , vật nuôi trong các ngày oi nóng, mưa lũ   

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch , vệ sinh ngõ xõm theo tiếng kẻng môi trường

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học

 

          2. Nội dung công việc:

- Kết hợp tốt với các ban ngành , đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động trong tháng

- Phối hợp với các ban ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,và các điều kiện thiết yếu để chuẩn bị cho năm học mới 2019 -2020. 

- Phối hợp với các ban ngành tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho học sinh đăng ký học bơi và tiếp tục hoàn thành chương trình học bơi theo kế hoạch.

- Phối hợp với các ban ngành xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, phòng chống cháy nổ, thiên tai hỏa hoạn; công tác phòng chống lụt bão trong mùa mưa.

- Phối hợp với thường học rà soát cơ sở vật chất của trường, bổ sung sửa chữa bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản, hồ sơ sổ sách

 - Phối hợp với trạm y tế , công an , tư pháp tuyên truyền sức khỏe tuyên truyền phòng cho pháp luật , BVMT, ATGT , VSATTP , phòng chống các tệ nạn xã hội .Đặc biệt tuyên truyền cho nhân dân phòng chống bệnh sốt sốt huyết hiện nay đang có nguy cơ phát triển mạnh, tuyền truyền phòng chống các dịch bệnh mùa hè khác ...Phòng tránh các bệnh, cho người,  cây trồng , vật nuôi trong các ngày oi nóng, mưa lũ   .

 - Duy trì công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Tiếp tục tuyên truyền GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp...theo tiếng kẻng môi trường

- Phối hợp với HTX tuyên truyền kĩ thuật thu hoạch và bảo quản nông sản .

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

                3. Đối tượng tham gia

- Ban chỉ đạo TTHTCĐ xãTràng An ;

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

                4. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 25/8/2019 – 25/9/2019

   - Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học xã Tràng an .

                4. Tổ chức thực hiện

   - Ban giám đốc TTHTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 09/2019 báo cáo thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện

  - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể , tổ chức xã hội.

                5. Kinh phí tổ chức

-  Ngân sách hoạt động của các ban ngành đoàn thể .

- UBND xã Tràng An

- Các trường học;.

-  Các dự án, Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã ( thị trấn);

- Trung tâm HTCĐ xã ( thị trấn)- t/h;

- Lưu.

TM.TTHTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Xinh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu