TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Phường: Tràng An

––––––––––––

Số: 12 /KH-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .

–––––––––––––––––––––

Tràng An ,ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/ 2020

            - Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            -  Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người học;

Ban GĐ Trung tâm HTCĐ phường Tràng An xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 12/2019 cụ thể như sau:

                1. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

- Tiếp tục triển khai các cây trồng , vật nuôi vụ đông.

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe ,VSATTP  ,tuyên truyền pháp luật , BVMT,vệ sinh lớp học , nghiêm chỉnh thực hiện ATGT .

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh cho người,  cây trồng , vật nuôi ,thực hiện an toàn thực phẩm, tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch , vệ sinh ngõ xõm xanh , sạch , đẹp .

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

          2. Nội dung công việc:

 Kết hợp tốt với các ban ngành , đoàn thể tổ chức ngày tết vì người nghèo ,

- Tích cực ôn luyện cho học sinh để thi HSG cấp tỉnh.

- Phối hợp với trạm y tế , công an , tư pháp tuyên truyền sức khỏe , tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;VSATTP ,tuyên truyền pháp luật , BVMT, ATGT , phòng chống các tệ nạn xã hội trong các ngày giáp tết ....

- Tiếp tục tuyên truyền GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp;

- Phối hợp với Trạm y tế xã tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Phối hợp với HTX tuyên truyền kĩ thuật trồng ,chăm sóc , phòng bệnh cho cây trồng vụ đông  .

- Phối hợp với HTX và dịch vụ phòng chống các bệnh cho cây trồng và vật nuôi trong vụ đông  .

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

                2. Đối tượng tham gia

- Ban chỉ đạo TTHTCĐ phường Tràng An ;

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong phường.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn phường.

                3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 25/12/2019 - 25/1/2020

   - Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học xãTràng an .

                4. Tổ chức thực hiện

   - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 12 báo cáo thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện

  - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể , tổ chức xã hội.

                5. Kinh phí tổ chức

-  Ngân sách hoạt động của các ban ngành đoàn thể .

- UBND phường Tràng An

- Các trường học;.

-  Các dự án, Xã hội hóa.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ phường ( thị trấn);

- Trung tâm HTCĐ phường ( thị trấn)- t/h;

- Lưu.

TM.TTHTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Xinh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu