KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động tháng 10 năm 2020 của TTHTCĐ phường Tràng An

TTHT CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG TRÀNG AN

  

Số: /KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                   

                Tràng An, ngày 25 tháng 9 năm 2020

                                              

 

KẾ  HOẠCH

Tổ chức hoạt động tháng 10 năm 2020 của TTHTCĐ phường Tràng An

Căn cứ vào công văn số 72/KH-UBND ngày 23/9/2013 của UBND thị xã Đông Triều về việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2019-2020" với chủ đề :Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số" Căn cứ vào thực tế địa phương phường Tràng An.

TTHTCĐ phường Tràng An lập kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 10 năm 2020 như sau:

  I/ MỤC ĐÍCH.

           Nhằm tiếp tục nâng cao hiểu biết của toàn xã hội về việc học tập suốt đời và hưởng ứng "tuần lễ học tập suốt đời năm 2020".Nhằm đáp ứng nhu cầu của người học:  " Học để phát triển nhân cách và phát triển bản thân "        

  II/NỘI DUNG, HÌNH THỨC.

         Phối hợp tổ chức tham dự lễ hội đền sinh: Dự thi cờ tướng; thi tiếng hát làng văn hóa năm 2020.

       Phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2020-2021 các trường: THCS, TH, MN phường Tràng An.

        Phối hợp tổ chức học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

       Phối hợp tổ chức khám phân loại sức khỏe đầu năm học trường THCS, TH, MN phường Tràng An.

       Phối hợp tổ chức tiêm phòng văcxim cho trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn;

       Phối hợp tổ chức kiểm tra phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản;

      Phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ, Giao lưu câu lạc bộ thơ chào mừng ngày 20/10

       Phối hợp tổ chức tuyên truyền cho nhân dân chấp hành luật giao thông;

     Phối hợp tổ chức  mở lớp đào tạo nghề nông thôn; tin học; chuyển giao KHKT; tư vấn pháp luật...

     Phối hợp tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông mương thoát nước; Hưởng ứng tháng vì môi trường xanh, sạch, đẹp

     Phối hợp tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt Luật VSATTP và tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các quán ăn, chợ khu đô thị mới, các bếp ăn tập thể, trường MN, TH;

     Phối hợp với Đoàn thanh niên phường Tràng An tổ chức lớp học bơi cho cán bộ công chức, Đoàn viên, thanh niên phường Tràng An.

         III/THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian:

          Từ 25/9/2020-25/10/2020

Địa điểm:

           Hội Trường UBND Phường Tràng An

          Nhà văn hóa các khu: Hạ 1,Hạ 2,Thương 1,Thượng 2,Yên Sinh…

          Văn phòng các trường: THCS, TH, MN Tràng An

          Trạm y tế phường Tràng An

          IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

         Ban giám đốc TTHTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 10 năm 2020; báo cáo Thường trực Đảng Ủy-UBND Phường nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

          Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ đạt kết quả tốt.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 10 năm 2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

-PGD&ĐT thị xã Đông Triều (b/c);

-TT Đảng Ủy-UBND phường (b/c);

-Các học viên (t/h).

  

                                                     TTHTCĐ

                                                      Giám đốc

 

 

                                                         Đã ký

 

 

                                               Hoàng Thị Xinh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu