TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xã: Tràng An

––––––––––––

               Số: 11 /KH-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .

–––––––––––––––––––––

               Tràng An ,ngày 25 tháng 10 năm 2019


 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/ 2019

 

            - Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            -  Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người học;

Ban GĐ Trung tâm HTCĐ xã Tràng An xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 11/2019 cụ thể như sau:

                1. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

- Tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ mít tinh , thi đua dạy tốt , học tốt để kỉ niệm ngày NGVN 20/11, ngày đoàn kết toàn dân .

- Thu hoạch bảo quản nông sản và triển khai các cây trồng , vật nuôi vụ đông

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe ,VSATTP  ,tuyên truyền pháp luật , BVMT, vệ sinh trường học ,nghiêm thực thực hiện ATGT .

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh cho người,cây trồng , vật nuôi ,thực hiện an toàn thực phẩm, tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch , vệ sinh ngõ xõm vào chủ nhật hàng tuần .

- Tiếp tục tuyên truyền hoàn thiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu đưa xã thành phường.

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

          2. Nội dung công việc:

 - Phối hợp với Hội nông dân ,HTX  tuyên truyền về kỹ thuật thu hoạch và bảo quản nông sản để có năng suất cao và chất lượng tốt

- Phối kết hợp với các ban ngành ,đoàn thể tổ chức các hoạt động mít tinh, văn hóa văn nghệ thể thao,thi đua học tốt , dạy tốt để kỉ niệm ngày hội đoàn kết toàn dân 18/11,ngày NGVN 20/11 .

- Phối hợp với trạm y tế , công an , tư pháp tuyên truyền sức khỏe , tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;VSATTP ,tuyên truyền pháp luật , BVMT, ATGT , phòng chống các tệ nạn xã hội....

- Tiếp tục tuyên truyền GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp;

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Phối hợp với HTX tuyên truyền kĩ thuật trồng ,chăm sóc , phòng bệnh cho cây trồng vụ đông  .

- Phối hợp với HTX và dịch vụ , trạm y tế phòng chống các bệnh cho cây trồng và vật nuôi trong vụ đông  .

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

- Tiếp tục tuyên truyền hoàn thiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu đưa xã thành phường.

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học     

           2. Đối tượng tham gia

- Ban chỉ đạo TTHTCĐ xãTràng An ;

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

                3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 25/10/2019 - 25/11/2019  

 - Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học xãTràng an .

                4. Tổ chức thực hiện

   - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 11 báo cáo thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện

  - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể , tổ chức xã hội.

                5. Kinh phí tổ chức

-  Ngân sách hoạt động của các ban ngành đoàn thể .

- UBND xã Tràng An

- Các trường học;.

-  Các dự án, Xã hội hóa.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã ( thị trấn);

- Trung tâm HTCĐ xã ( thị trấn)- t/h;

- Lưu.

TM.TTHTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Xinh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu