KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2020

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG TRÀNG AN

 

Số: 15/KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

                    Tràng An, ngày 28 tháng 12  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2020

 

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tràng An;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ phường Tràng An;

            Trung tâm HTCĐ phường Tràng An xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 12/2020 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

- Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12), ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12), 66 năm ngày  thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) và 20 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12)

- Phối hợp cùng địa phương tổ chức tuyên truyền các hoạt động lớn của tỉnh và của địa phương như: tập huấn về Chính quyền điện tử cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường Tràng An.

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong thị trấn tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tổng kết đánh giá hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời ở trong các trường học và toàn bộ nhân dân trong phường Tràng An.

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng và giữ vững danh hiệu các khu phố văn hóa.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Dưỡng sinh cho người cao tuổi

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ phường Tràng An.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 7 khu phố trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong phường Tràng An

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 26/11/2020 đến 25/12/2020

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa 11 khu phố và hội trường UBND phường Tràng An, các trường MN, TH, THCS, trên địa bàn. Trạm y tế, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 12 năm học 2020; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tràng An nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

 - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 11 khu phố trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong phường Tràng An.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 12 năm học 2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ phường Tràng An

            - UBND phường Tràng An

            - Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

              TT HTCĐ phường Tràng An

                     GIÁM ĐỐC

                        (Đã ký)  

 

                    Hoàng Thị Xinh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu