TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG TRÀNG AN

Số: 06 /KH-TT HTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                        Tràng An, ngày  26  tháng 5  năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2020

 

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tràng An;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ phường Tràng An;

            Trung tâm HTCĐ phường Tràng An  xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 06/2020 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS  tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 6.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe, VSATTP, tuyên truyền pháp luật, BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT, các TNXH.

- Duy trì và hoạt động đều đặn các Câu lạc bộ hiện có

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch, vệ sinh ngõ xóm vào chủ nhật hàng tuần.

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

Dưỡng sinh cho người cao tuổi

Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

- Phối hợp với trường THCS tuyên truyền ATGT, VSMT, ATTP, phòng chống các tệ nạn XH,...

           - Tiếp tục phối hợp với UBND;  trường TH, THCS, ĐTN tổ chức mở, các lớp học bơi.

  • Phối hợp với BCĐ hoạt động hè tổ chức khai mạc HĐH cho TTN.
  • Khai giảng các lớp học bơi hè 2020

 

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ phường Tràng An

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở

- Các ban ngành đoàn thể của 7 khu phố trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong phường Tràng An

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 26/5/2020 đến 25/6/2020

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa 11 khu phố và hội trường UBND phường Tràng An, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, bệnh viện, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 6 năm học 2019-2020; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tràng An nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 7 khu trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong phường Tràng An.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 4 năm học 2019-2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ phường Tràng An

            - UBND phường Tràng An

            - Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ phường Tràng An

P.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Hoàng Thị Xinh

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu