TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯỜNG TRÀNG AN

Số: 19 /KH-TT HTCĐ                                                        Tràng An, ngày  26  tháng 6  năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2020

 

       Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020 của TTHTCĐ phường Tràng An, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Trung tâm HTCĐ phường Tràng An xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 7/2020 cụ thể như sau:

     1. Mục đích, yêu cầu   

          - Tiếp tục phối hợp với đài truyền thanh phường tuyên truyền phòng chống đuối nước, các tệ nạn XH trong những ngày hè.

          - Phối hợp với MTTQ; UBND, các khu  dân cư đài truyền thanh phường, các ban ngành đoàn thể, các trường học tuyên truyền vệ sinh môi trường; quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, diệt khuẩn, kiểm tra thân nhiệt tại các nhà trường...

          - Tiếp tục phối hợp với trường THCS, TH, MN, cho học sinh đăng kí học bơi trong dịp hè....

           -  Tiếp tục công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, chăn nuôi Thủy sản, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trên địa bàn toàn phường; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"và "phong trào xây dựng nông thôn mới", bằng nhiều việc làm thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội,  an ninh - quốc phòng ở địa phương.

          - Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt đội mũ bảo hiểm; an toàn giao thông; phòng chống các tệ nạn XH đặc biệt ở TTN trong dịp hè.

          - Phối hợp với Đảng ủy, UBND, MTTQ, ban thú y; các hộ chăn nuôi;  cùng các ban ngành ở địa phương; toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm, tuyên truyền các hộ chăn nuôi lợn, gà,...

                    Thời gian tổ chức :  Từ 25/6/2020 đến 25/7/2020;

          2. Hình thức tổ chức: Phối hợp với các ban ngành tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, học sinh, nhân dân, các ban ngành, trưởng các khu, HPN, Đoàn TN, các trường học về vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt khuẩn tại các nhà trường theo đúng quy định,.....các hộ chăn nuôi, trên địa bàn toàn phường.

            - Phối hợp với các thôn; các ban ngành tham gia tích cực vào công tác Vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, các nhà văn hóa thôn, đặc biệt là an toàn giao thông ở các khu vực xung quanh trường học, vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột, ốc biêu vàng, gieo cấy đúng theo kế hoạch.

           3. Thời gian, địa điểm tổ chức 

 

 

Các hoạt động

Thời gian tổ chức

- Tiếp tục phối hợp với các trường tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vệ sinh phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp; phòng chống đuối nước cho học sinh,...tổ chức các lớp học bơi trong hè

- Phối hợp với UBND, MTTQ phường, đài truyền thanh phường, ĐTN, các ban ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động hè cho học sinh...

 - Phối hợp với văn hóa phường, các trường, tuyên truyền ATGT. ATTP, phòng chống cháy nổ, TNXH, phòng chống dịc covid19...

 Tháng 7

 

 

 

- Tiếp tục phối hợp với phụ huynh học sinh, các ban ngành đoàn thể  phòng chống dịch bệnh, tránh tai nạn thương tích, các tệ nạn XH, trong thời gian nghỉ hè...

  Tháng 7

- Phối hợp với HTXDVNN tập huấn tuyên truyền, diệt chuột; ốc biêu vàng, vệ sinh đồng ruộng; gieo cấy đúng kế hoạch đề ra,...

- Tiếp tục phối hợp với Đảng ủy, UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể địa phương triển khai xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

 

 

 Tháng 7

 

          4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TTHTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 7 năm 2020; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

            - Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh phường; các nhà văn hóa thôn.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể; nhân dân, cán bộ, đảng viên, học sinh; GV; Đoàn TN; Hội LHPN phường; Hội Nông dân; cán bộ truyền thanh phường; trưởng các khu; Hội CCB; HTXNN, cụm dân cư,...

            - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tại nhà văn hóa các thôn, hội trường UBND xã, các cụm dân cư, các cơ quan, trường học, đài truyền thanh xã...

 

Nơi nhận:        

 - TT Đảng ủy- HĐND- UBND phường (b/c);

 - Phòng GD&ĐT (b/c);

 - Trang Web TTHTCĐ phường

 - Lưu TTHTCĐ

T.M TTHTCĐ PHƯỜNG TRÀNG AN

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Hoàng Thị Xinh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu