TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG TRÀNG AN

Số: 09 /KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRÀNG AN, ngày 01 tháng 8  năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2020

 

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tràng An;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ phường Tràng An;

            Trung tâm HTCĐ phường Tràng An xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 08/2020 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp Covid - 19 do chủng virus mới Corona gây lên trên địa bàn 

- Phối hợp với các trường Mầm non,Tiểu học, THCS,  tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 8.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe, VSATTP, tuyên truyền pháp luật, BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT, các TNXH.

- Duy trì và hoạt động đều đặn các Câu lạc bộ hiện có

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh, phòng rét cho người,  cây trồng, vật nuôi.

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm , đường làng sạch, vệ sinh ngõ xóm vào chủ nhật hàng tháng.

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

 - Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ phường Tràng An.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở

- Các ban ngành đoàn thể của 7  khu phố trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong phường Tràng An.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 26/7/2020 đến 25/8/2020

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa 7 khu phố và hội trường UBND phường Tràng An, các trường MN, TH, THCS  trên địa bàn. Trạm y tế, bệnh viện, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 8 năm học 2019-2020; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tràng An nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

           - Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 11 khu phố trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong phường Tràng An.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 8 năm học 2019-2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ phường Tràng An.

            - UBND phường Tràng An.

            - Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ phường Tràng An

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Xinh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu