UBND XÃ TRÀNG AN

TTHTCĐ

 

Số:  11 BC- TTHTCĐ

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

Tràng An , ngày 29 tháng 9  năm 2019

 

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

 

          Thực hiện Công văn số 2266/BCĐXDXHHT ngày 24/9/2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập(BCĐXDXHHT) tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức"Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019"


          Thực hiện kế hoạch số 205/KH-BCĐXDXHHT ngày 23/9/2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập(BCĐXDXHHT) thị xã Đông Triều về việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019"


          Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Huệ xây dựng kế hoạch tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019" trên địa bàn xã Tràng An như sau:
 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          Tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về HTSĐ và dựng XHHT;  khẳng định  vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng  phát triển tư duy giáo dục và rèn luyện để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân, góp phần xây dựng XHHT để cập nhật, tiếp thu,vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm tăng năng suất lao động  tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa   nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời  giúp các cơ sở  giáo dục và các thiết chế văn hóa - giáo dục ngoài nhà trường nâng cao khả  năng đáp ứng nhu cầu học tập, tạo môi trường giáo dục phù hợp với nhu cầu HTSĐ của cộng đồng đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế..

          2. Yêu cầu:

          Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019, được tổ chức nghiêm túc, quy mô, thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhân dân trong xã. Qua  đó khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời.

          II. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

          " Đọc và học tập suốt đời theo tấm giương Bác Hồ vĩ đại".

          Khẩu hiệu tuyên truyền :

                    1. Học tập để phát triển quê hương, đất nước.

                             2. Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao.

.         III. THỜI GIAN

          Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại các đơn vị thôn, các cơ sở giáo dục trên  địa bаn xã thực hiện từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 07/10/2019, trong đó:  

          - Tổ chức : "Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2019,  vào sáng ngày 30/09/2019 tại Trường THCS Tràng An và tổng kết vào ngày 07/10/2019 tại hội trường UBND xã Tràng An.

          IV. CÁC HOẠT ĐỘNG

            - Treo băng rôn, khẩu hiệu, chạy bảng điện tử UBND xã  (với nội dung theo các chủ đề học tập suốt đời).

          - Tổ chức Hội thảo về chủ đề " Đọc và học tập suốt đời theo tấm giương Bác Hồ vĩ đại".

          - Phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, ban ngành, đoàn thể trong xã, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo chuyên đề..

          - Tổ chức viết bài, đưa tin truyền thanh, truyền hình theo các chủ đề về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.    

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN      

         1. Trung tâm học tập cộng đồng.

         - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch triển khai "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019".

            - Phối hợp với Hội Khuyến học thực hiện kế hoạch "Tuần lễ hưởng

ứng học tập suốt đời năm 2019".

            - Chủ trì tổ chức  Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

           - Căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã  đã xây dựng và triển khai tổ chức hưởng ứng "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019" lập kế hoạch triển khai tại địa phương .

          - Tổ chức khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019"  sáng ngày 30/09/2019 tại trường THCS Tràng An .

          -  Tổ chức Hội thảo, các buổi tọa đàm, sinh hoạt, giao lưu theo chủ đề học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập;

          - Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, và các nhà trường tổ chức những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho người dân, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội;

          2. Ban văn hóa thông tin xã

          + Tổ chức thực hiện, chỉ đạo các đơn vị treo các băng rôn, khẩu hiệu,  tuyên truyền tại các nơi công cộn g với nội dung theo các chủ đề học tập suốt đời với chủ đề năm 2019 là " Đọc và học tập suốt đời theo tấm giương Bác Hồ vĩ đại".

          + Tổ chức viết bài, đưa tin truyền thanh, truyền hình theo các chủ đề về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

          3. Hội khuyến học

          - Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và toàn xã hội về học tập suốt đời, xây dựng XHHT.

          - Chủ động phối hợp với Trung tâm HTCĐ xã và các cơ quan chuyên môn, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức lễ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019".

           - Phát hiện và đề nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị, mô hình, những nhân tố tích cực trong các hoạt động hưởng ứng học tập suốt đời

 

 VI. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐIỂM LỄ KHAI MẠC

"TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019"

 

          1. Thời gian và địa điểm

          - Thời gian: 1/2 ngày  từ 6h30 ngày  30/09/2019. 

          - Địa điểm: : Trường THCS Tràng An

          2. Thành phần tham dự và hưởng ứng

Đại biểu mời:

          - Lãnh đạo ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã;

          - Thường trực Đảng ủy , HĐND, UBND xã;

          - Lãnh đạo: MTTQ,, Hội Phụ nữ , Đoàn thanh niên ,Hội Cựu giáo chức, Hội nông dân, HTX Dịch vụ Nông nghiệp,Ban công an, Ban quân sự, Hội Cựu chiến binh, Ban Văn hoá - Thông tin,- Ban giám hiệu, giáo viên trường THCS;Tiểu học; mầm non; Bí thư, trưởng các thôn; GV- học sinh  trường  THCS Tràng An

          3. Tổ chức thực hiện

          a, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường

          + Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019" trên địa xã.

          + Tổ chức Lễ khai mạc.

          + Chỉ đạo các ban ngành tổ chức, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu của các kế hoạch triển khai thực hiện đề án : Xây dựng xã hội học tập: giai đoạn 2012-2020 và đề án phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...

          b, Trung tâm HTCĐ  xã

          - Tham mưu cho UBND xã  xây dựng kế hoạch triển khai " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019"

          - Phối hợp với Hội khuyến học và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chương trình Lễ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019". Trên địa bàn xã, kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cự tham gia.

          c,  Ban văn hóa thông tin xã

          - Tổ chức các hoạt động truyền thông về mục đích ý nghĩa của việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019"  và chỉ đạo các nhà văn hóa khu phố trưng bày các loại sách báo, tài liệu với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực đời  sống xã hội cho đông đảo mọi người dân hưởng ứng tham gia.

          - Treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại Trung  tâm HTCĐ và Trường THCS Tràng An

          - Trang trí khánh tiết cho buổi Lễ (phông, băng rôn, khẩu hiệu, loa đài.             - Chuẩn bị bàn ghế đại biểu, bục nói chuyện, ghế ngồi cho các đại biểu đến dự; bố trí 01 phòng đón tiếp đại biểu.

          - Viết bài, đưa tin theo các chủ đề về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

c, Trường THCS Tràng An

          + Phối hợp với Hội khuyến học, TTHTCĐ tổ chức khai giảng "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019"  vào ngày 30/09/2019.

          + Thành phần BGH, Giáo viên, học sinh  trường THCS.

          + Chủ động tổ chức tuyên truyền  đến với cán bộ, nhân viên và học sinh theo chủ đề và các nội dung như đã hướng dẫn. Đồng thời tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.

            Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019" theo kế hoạch đã xây dựng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ trực tiếp với Ban Giám đốc TTHTCĐ xã  để cùng phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Lưu.(VP)

T.M UBND XÃ TRÀNG AN

Giám đốc

 

 

 

 

Hoàng Thị Xinh

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC

" TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019"

Thời gian từ 6h30 ngày 30/09/2019

Địa điểm: Trường THCS Tràng An

         

TTSTT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1

6h30- 6h45

Đón tiếp đại biểu

TTHTCĐ- Trường THCS Tràng An

2

6h45- 7h

Văn nghệ chào mừng

 Liên đội trường THCS Tràng An

3

7h -7h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

TTHTCĐ xã

4

7h10 -7h40

Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Lãnh đạo UBND xã

5

7h40-7h55

Đại diện người học, người hưởng ứng phát biểu hưởng ứng.

TTHTCĐ xã

6

7h55-8h10

Bế mạc

TTHTCĐ xã


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu