TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Phường: Tràng An

 

                     Số:12 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

Tràng An , ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 12/2019

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 12/2019

1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân phường về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

         -  Kết hợp tốt với các ban ngành , đoàn thể , trường học tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ thể thao mít tinh kỉ để kỉ niệm ngày QĐND 22/12

 - Tiếp tục triển khai các cây trồng , vật nuôi vụ đông,phòng chống dịch bệnh những ngày rét đậm rét hại.

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe ,VSATTP  ,tuyên truyền pháp luật , BVMT,vệ sinh lớp học , nghiêm chỉnh thực hiện ATGT .

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh cho người,  cây trồng , vật nuôi ,thực hiện an toàn thực phẩm, tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Tuyên truyền thực hiện ATGT,đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy , xe đạp điện , tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội  …

    - Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

        2. Khó khăn:

- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các hoạt động còn hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện: 

 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Người tham gia

Kết quả

 

1

07/12

Xúc động ngày trờ về của cựu học sinh Miền Nam

UBND

300

Tốt

 

2

11/12

.

Tổng kết lớp quản lý dịch hại tổng hợp trên cây có múi năm 2019

UBND,HỘI NÔNG NGHIỆP

 

 

100

 

Tốt

 

3

12/12

 

Trường Tiểu học Tràng An tổ chức tuyên truyền không sử dụng vũ khí vật liệu nổ, pháo nổ, đèn trời

Tiểu học Tràng An

620

Tốt

 

4

13/12

TRƯỜNG THCS TRÀNG AN TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2019-2020

Trường THCS Tràng An

337

Tốt

 

 

 

5

 

 

 

6

19/12

 

 

 

26/12

 

Trường THCS Tràng An tổ chức thi học kì 1

 

 

 

Trường THCS Tràng An tham gia HKPĐ

Trường THCS Tràng An

 

 

Trường THCS Tràng An

337

 

 

 

10

Tốt

 

 

 

Tốt

 

 

 

 

 

7

22/12

Các chuỗi hoạt động chào mừng kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Đoàn TN

100

Tốt

 

         

 

 

   II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 01 /2020

  1. Dự kiến các hoạt động:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

- Phối kết hợp với các ban ngành tổ chức kỉ niệm ngày tết vì người nghèo

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe ,VSATTP  ,tuyên truyền pháp luật , BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT ,các TNXH, an toàn thực phẩm  trong các ngày giáp tết.

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

- Chăm sóc các cây trồng , vật nuôi vụ đông

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh, phòng rét cho người,  cây trồng , vật nuôi trong các ngày rét đậm , rét hại  

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch , vệ sinh ngõ xõm vào chủ nhật xanh.

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

2.      Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 01 năm 2020

3.      Hình thức tổ chức:

   - Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ phường Tràng An phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các  doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức: Mít tinh kỉ niệm , tuyên truyền trên hệ thống thông tin của phường, các thôn, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường các khu.

4.      Kinh phí:

  - Ngân sách hoạt động của  TT HTCĐ phường, UBND, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu.

TM.TTHTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Xinh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu