BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM  2019

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TRÀNG AN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------

Số:11 /BC-PGDĐT

         Tràng An , ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

BÁO CÁO

 KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo.

TTHTCĐ xã Tràng An báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 tại địa phương như sau:

I.Công tác chỉ đạo:

1.Công tác chỉ đạo triển khai tuần lễ.

  - TTHTCĐ phối hợp với Chi bộ, BGH nhà trường xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung tư liệu phát động tuần lễ học tập suốt đời từ ngày 1-8 tháng 10/2018.

  - Giao cho GV biệt phái  in khẩu hiệu: Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề " Trong cách học phải lấy tự học làm cốt".

 - Giao cho giáo viên chủ nhiệm chọn học sinh để thi kể chuyện. Phát động học sinh bổ sung đầu sách tại tủ sách lớp học.

 - Công đoàn phát động đoàn viên gương mẫu thực hiện lễ phát động, tư vấn, thúc đẩy hổ trợ  học sinh thực hiện chương trình.

2. Hệ thống các văn bản chỉ đạo.

- Căn cứ công văn số 2266/BCĐXDXHHT ngày 24/9/2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập(BCĐXDXHHT) tỉnh Quảng  Ninh về việc tổ chức"Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019", Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập suốt đời thị xã Đông Triều xây dựng kế hoạch tổ chức"Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019"

II. Kết quả cụ thể

1. Các kết quả theo từng hoạt động đã thực hiện trong Tuần lễ (có bảng đính kèm))

2. Những thuận lợi và khó khăn

2.1: Thuận lợi.

- Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để trường tổ chức thành công tuần lễ học tập suốt đời năm 2019.

 - Có sự chỉ đạo chặt chẽ của ban giám đốc, hiệu trường THCS Tràng An trong quá trình lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động.

 - Đại diện các cơ quan đoàn thể trong địa phương, ban giám hiệu, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Huệ, giáo viên, học sinh, hội phụ huynh … đã nhiệt tình tham gia lễ khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 tổ chức tại trường vào ngày 2/10/2018.

        - Có sự phối – kết hợp của các tổ chức đoàn thể, CBGV-NV và học sinh trong nhà trường để tuần lễ diễn ra thành công.

          2.2.  Khó khăn:.

     – Do kinh phí còn hạn hẹp , nguồn xã hội hóa không có nên các hoạt động diễn ra trong tuẫn lễ học tập suốt đời quy mô còn hạn chế   .

     – Tính tự giác, tích cực của các ban ngành đoàn thể ,  học sinh còn chưa cao.

III. Đề xuất, kiến nghị:

      Đề nghị cấp trên hỗ trợ một số sách, báo, cho TTHTCĐ xã  để phát huy văn hóa đọc và nâng cao chất lượng học tập suốt đời tới giáo viên, học sinh và nhân dân

Nơi nhận:
- Như kính gửi (b/c);
- Lưu: VT,

                    GIÁM ĐỐC TTHTCĐ

                    (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

                    Hoàng Thị Xinh

 

 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUẦN LỄ

 

STT

Các hoạt động

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

Số lớp/số cuộc thi

Người

1

Các lớp bồi dưỡng, tập huấn tổ chức trong Tuần lễ

lớp

11

704

 

Tổng số người tham gia, trong đó:

người

   

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

lớp/người

01

18

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

lớp/người

0

0

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

lớp/người

01

18

 

Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân lao động

lớp/người

01

97

 

Học nghề cho lao động nông thôn

lớp/người

0

0

 

Nâng cao trình độ văn hóa cho cán bộ công chức cấp xã, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất

lớp/người

01

15

 

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

lớp/người

03

200

 

Phổ biến kiến thức khoa học, kiến thức pháp luật cho người lao động

lớp/người

02

150

 

Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên

lớp/người

0

0

 

Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, báo cáo viên TTHTCĐ

lớp/người

01

9

 

Phổ cập giáo dục (tiểu học, THCS)

lớp/người

0

0

 

Xóa mù chữ

lớp/người

0

0

 

2

Số tin bài về các hoạt động của Tuần lễ

Tin, bài/ cuộc

6

 

 

3

Ấn phẩm thông tin (tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu)

quyển/ tờ

03

 

 

4

Phát động phong trào và tổ chức quyên góp sách giúp xây dựng tủ sách lớp học, xây dựng thư viện trường học

 

09

305

 

Số tập thể/ cá nhân tặng sách

Tập thể/cá nhân

09

 

 

 

Số sách đã huy động tặng các trường học, thư viện

Quyển

305

 

 

5

Tổ chức các thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng XHHT

Số cuộc

02

50

 

Hội sách, đường sách, phố sách

Số cuộc

0

0

 

Trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu

Số cuộc

0

0

 

Thi tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa phương tại các bảo tàng, di tích

Số cuộc/người

0

0

 

Thi về sách (thi xếp sách nghệ thuật, thi vẽ tranh theo sách, thi tìm hiểu kiến thức qua sách báo, thi thiếu nhi kể chuyện theo sách, thi viết cảm nhận qua việc đọc sách)

Số cuộc/người

01

09

 

Sinh hoạt chuyên đề HTSĐ, xây dựng XHHT

Số cuộc/người

1

20

 

6

Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, thăm quan, sinh hoạt chuyên đề

Số cuộc

03

70

 

Hoạt động thể dục thể thao

Số cuộc/người

01

25

 

Hoạt động văn nghệ

Số cuộc/người

01

25

 

Thăm quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch sử

Số cuộc/người

01

20

 

7

Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

 

01

50

 

Số huyện tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

Thị xã

   

 

Số cơ sở giáo dục tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

Trường/trung tâm

02

800

 

8

Tổ chức hội thảo/sinh hoạt chuyên đề

cuộc

01

18

 

9

Khen thưởng về tổ chức Tuần lễ

     

 

Tập thể

Đơn vị

   

 

Cá nhân

Người

   

 

10

Kinh phí

     

 

Ngân sách nhà nước

đồng

   

 

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có)

đồng

   

 

11

Các nội dung khác (nếu có)

     

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu