Văn bản mới nhất
V v Triệu tập đại biểu dự Hội nghị hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 của ngành giáo dục thị xã Đông triều qua đường truyền trực tuyến
V v bao cao 2 n am thvc hien Chi thi sa 01-CT TU ngay 15 9 2015 oh Ban Thuang vu Thi üy ve tang cueing cong • -tic lath ciao, chi ciao cling tac tuyen truyen, 4n deng thve hien quy clinh dei mu bao hiem
V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, năm học 2017-2018
Kế hoạch điều tra sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2017
Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 23 tập thể, tặng Cờ Thi đua cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 14 cá nhân thuộc Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017
Quyết định về việc phê duyệt danh sách học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2017
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục Số hiệu
Thông tư Vv sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo TT 28 2009 TT-BGDĐT ngày 21 10 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017, Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018
Về việc tăng cường công tác bảo vệ, cảnh giác tội phạm trộm cắp tài sản trong trường học
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Thông tư 15 2017 TT-BGDĐT ngày 09 6 2017 của Bộ GD&ĐT Thông tư Vv sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo TT 28 2009 TT-BGDĐT ngày 21 10 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 22/08/17
Số: 2699/CT-BGDĐT Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục Số hiệu 22/08/17
S6: 15/2017/TT-BGDDT Thông tư 15 2017 TT-BGDĐT ngày 09 6 2017 của Bộ GD&ĐT Vv sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo TT 28 2009 TT-BGDĐT ngày 21 10 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 03/08/17
Số 89/QĐ-TTg QUYET DINH PHE DUYET DE AN 201cXAY DUNG XA HOI HOC TAP GIAI DOAN 2012 - 2020201d THU TUONG CHINH PHU.doc 07/04/13
Số 02/2008/CT-TTg CHI THI Ve day manh phong trao khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap.doc 07/04/13
Số 822/BCĐQG-XHHT CV so 822 BCDQG-XHHT V v trien khai De an Xay dung xa hoi hoc tap giai doan 2012-2020.doc 07/04/13
Số 491/QĐ-TTg Quyet dinh cua Thu tuong chinh phu ban hanh tieu chi quoc gia ve nong thon moi.rar 07/04/13
Số 79/2008/QĐ-BGDĐT Ban hanh quy dinh danh gia va xep loai hoc vien hoc chuong trinh xoa mu chu va giao duc tiep tuc sau khi biet chu.doc 30/12/12
Số/5295/BGDĐT- GDTX To chuc tuan le huong ung hoc tap suot doi nam 2012.pdf 16/08/12
Số 931/BGDĐT-GDTX V v nang cao hieu qua hoat dong cua cac trung tam hoc tap cong dong.doc 25/02/11
Số 40/2010/TT-BGDĐT Quy che to chuc va hoat dong cua trung tam hoc tap cong dong tai xa, phuong, thi tran.doc 30/12/10
Số 96/2008/TT-BTC THONG TU Huong dan viec ho tro kinh phi tu ngan sach nha nuoc cho cac Trung tam hoc tap cong dong.doc 27/10/08
Số 09/2008/QĐ-BGDĐT Quy che to chuc va hoat dong cua trung tam hoc tap cong dong tai xa, phuong, thi tran.doc 24/03/08
Số 268/TB-VPCP THONG BAO KET LUAN CUA THU TUONG CHINH PHU NGUYEN TAN DUNG TAI CUOC HOP VE MO HINH TO CHUC, QUAN LY VA CO CHE TAI CHINH CUA CAC TRUNG TAM HOC TAP CONG DONG.doc 24/12/07
Hiển thị 14 mục.
trong 1