KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/ 2019

 

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Xã: Tràng An

–––––––––

Số: 10 /KH-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .

–––––––––––––––––––––

                   Tràng An , ngày 25 tháng 09 năm 2019

 

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/ 2019

 

              - Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            -  Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người học;

Ban GĐ Trung tâm HTCĐ xã Tràng An xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 10/2019 cụ thể như sau:

          1. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

- Kết hợp tốt với các ban ngành , đoàn thể , trường học , câu lạc bộ tổ chức lễ khai giảng hưởng ứng tuần học tập suốt đời .

- Tiếp tục chương trình tuyền truyền nông thôn mới kiểu mẫu phấn đấu đưa xã Tràng An trở thành phường

- Tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ kỉ niệm ngày quốc tế người cao tuổi ngày lễ hội truyền thống Đền Sinh ,ngày hội nông dân Việt Nam , ngày phụ nữ Việt Nam ..

- Thu hoạch bảo quản nông sản và triển khai các cây trồng , vật nuôi vụ thu đông

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe ,VSATTP  ,tuyên truyền pháp luật , BVMT, ATGT .

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh cho người,  cây trồng , vật nuôi ,thực hiện an toàn thực phẩm, tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch , thực hiện ngày chủ nhật xanh ..

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

          2. Nội dung công việc:

Thực hiện tốt các chính sách , pháp luật của Đảng và nhà nước

- Phối kết hợp với các ban ngành tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao để kỉ niệm ngày quốc tế người cao tuổi , ngày lễ hội truyền thống Đến Sinh ,ngày hội nông dân Việt Nam , ngày phụ nữ Việt Nam

- Phối hợp với Hội nông dân ,HTX  tuyên truyền về kỹ thuật thu hoạch và bảo quản nông sản để có năng suất cao và chất lượng tốt

- Phối hợp với trạm y tế , công an , tư pháp tuyên truyền sức khỏe , tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mở rộng cho trẻ em  trong tháng;VSATTP ,tuyên truyền pháp luật , BVMT, ATGT , phòng chống các tệ nạn xã hội người già trồng và vật nuôi khi thời tiết giao mùa .

- Tiếp tục tuyên truyền GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp vào các ngày chủ nhật xanh

- Phối hợp với trạm y tế tuyên truyền phòng chống các bệnh cho người già và trẻ em khi thời tiết giao mùa .

- Phối hợp với HTX và dịch vụ tuyên truyền kĩ thuật trồng ,chăm sóc , phòng bệnh cho cây trồng vụ thu đông  .

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .        

2. Đối tượng tham gia

- Ban chỉ đạo TTHTCĐ xãTràng An ;

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong xã.

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

         3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 25/09/2019 - 25/10/2019

- Địa điểm: Hội trường UBND xã,  nhà văn hóa các thôn, Trạm y tế, các trường học xã Tràng an .

          4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 10 báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện

Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể , tổ chức xã hội.

          5. Kinh phí tổ chức

-  Ngân sách hoạt động của các ban ngành đoàn thể .

- UBND xã Tràng An

- Các trường học;.

-  Các  dự án, Xã hội hóa.

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã ( thị trấn);

- Trung tâm HTCĐ xã ( thị trấn)- t/h;

- Lưu.

TM.TTHTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Xinh

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu