KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2020

 

TRUNG TÂM HTCĐ PHƯỜNG TRÀNG AN

Số: 14/KH-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Tràng An , ngày 25 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2020

   

 

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tràng An

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của Trung tâm HTCĐ phường Tràng An

            - Trung tâm HTCĐ phường Tràng An xây dựng Kế hoạch hoạt động tháng 11.2020 cụ thể như sau:


1. Mục đích, yêu cầu

  - Phối hợp với trường học tổ chức tốt ngày pháp luật nước CHXHCNVN

- Tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ mít tinh , thi đua dạy tốt , học tốt để kỉ niệm ngày NGVN 20/11, ngày đoàn kết toàn dân.

- Tuyên truyền ATGT trên toàn khu của phường và các trường học MN. TH. THCS.

- Thu hoạch bảo quản nông sản và triển khai các cây trồng , vật nuôi vụ đông

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe ,VSATTP  ,tuyên truyền pháp luật , BVMT, vệ sinh trường học ,nghiêm thực thực hiện ATGT .

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh cho người,cây trồng , vật nuôi ,thực hiện an toàn thực phẩm, tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Vệ sinh đường phố

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học

 2. Nội dung công việc:

- Phối kết hợp với các ban ngành ,đoàn thể tổ chức các hoạt động mít tinh, văn hóa văn nghệ thể thao,thi đua học tốt , dạy tốt để kỉ niệm ngày hội đoàn kết toàn dân 18/11,ngày NGVN 20/11 .

- Phối hợp với trạm y tế , công an , tư pháp tuyên truyền sức khỏe , tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mở rộng cho trẻ em  trong tháng;VSATTP ,tuyên truyền pháp luật , BVMT, ATGT , phòng chống các tệ nạn xã hội....

- Tiếp tục tuyên truyền GD bảo vệ môi trường

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mở rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Phối hợp với HTX tuyên truyền kĩ thuật trồng ,chăm sóc , phòng bệnh cho cây trồng vụ đông  .

- Phối hợp với HTX và dịch vụ , trạm y tế phòng chống các bệnh cho cây trồng và vật nuôi trong vụ đông  .

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có. TDTT. Dân vũ, bóng truyền hơi….

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học     

  3. Đối tượng tham gia

- Ban chỉ đạo TTHTCĐ phường Tràng An ;

- Các ban,  ngành, đoàn thể,  tổ chức xã hội, học sinh các trường học trong phường

- Các tầng lớp nhân  dân trong toàn xã.

  4. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 25/10/2020 - 25/11/2020  

 - Địa điểm: Hội trường UBND Phường,  nhà văn hóa các Khu phố, Trạm y tế, các trường học phường Tràng An

  5. Tổ chức thực hiện

   - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 11 báo cáo thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch. Kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học để thực hiện

  - Lực lượng phối kết hợp: Các ban, ngành, đoàn thể , tổ chức xã hội.

   6. Kinh phí tổ chức

-  Ngân sách hoạt động của các ban ngành đoàn thể .

- UBNDP. phường Tràng An

- Các trường học;.

-  Các dự án, Xã hội hóa.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ phường

- Trung tâm HTCĐ phường - t/h;

- Lưu.

TM.TTHTCĐ

GIÁM ĐỐC

( Đã ký )

 

 

                        Hoàng Thị Xinh

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu